Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Đánh giá: 8.3 /10  từ  1769 lượt

  • Hoàn thành
  • 1714
  • 0.18M
  • 1.76K
一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.